1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.

3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

4. Na wniosek osoby wynajmującej pokój może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

5. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.

6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

8. Ośrodek pobiera dodatkowo opłatę klimatyczną w wysokości ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Dziwnów.

9. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.

11. Osoba wynajmująca pokój zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia pokoju. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, pokoje oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia pokoju.

12. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

13. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.

14. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt w pokojach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.

15. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.

16. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.

TOP